A G N I E S Z K A   C I E Ś L I Ń S K A    fragment wernisażu:      

foto: Wacław Lechowicz ©