A G N I E S Z K A   L E C H  -  B I Ń C Z Y C K A  

 Foto: Archiwum Małej Galerii, Sylwia Hebda ©

  Agnieszka Lech - Bińczycka z Prof. Krzysztofem Skórczewskim   foto: Paweł Bińczycki ©