B O G U S Ł A W    D O B R O W O L S K I     fragment wernisażu :  

foto: Archiwum Małej Galerii ©