G R A Ż Y N A   J A S K I E R S K A   fragment wernisażu:  

  foto: Archiwum Małej Galerii ©