mówi Alicja Hebda i Andrzej Szarek:  

 A k c j a   a r t y s t y c z n a   " H i s t o r i a   r y t m u "                     foto: Piotr Dro¼dzik ©