W A R S Z T A T Y   F O T O G R A F I I   O T W O R K O W E J 

foto: Paweł Zaczyk i Archiwum MG