J A R O S Ł A W    P E R S Z K O    fragment wernisażu:      

foto: Alicja Gancarz ©