R A F A Ł   K O C H A Ń S K I       fragment wernisażu:  

foto: Alicja Gancarz ©